quảng cáo dịch vụ khám bệnh

Giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Yêu cầu chung đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8…

Xem thêm