kinh doanh hóa chất

Những điều kiện doanh nghiệp kinh doanh hóa chất cần tuân thủ

Nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất  bắt buộc thương nhân kinh doanh, hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp phải tuân thủ các điều kiện sau: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật,…

Xem thêm