hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm chức năng

Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Yêu cầu đổi với sản phẩm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng *  Nội dung quảng cáo trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích phải bảo đảm đúng tác dụng của sản phẩm đã công bố; ngoài các nội dung…

Xem thêm