cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

Yêu cầu, điều kiện xin giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử  Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được…

Xem thêm